VI. Cohors: A "fiatalok legjava"

VI. Cohors: A "fiatalok legjava"

Cohorszunkat alkotja:Lőrinczi Hajnalka,Kupás Katalin,Kertész Attila

Beküldve - -

Beküldve - -

Sóvárad

Magnus u. VII

Magno Mutatur Mater!

Tolerantiadat kérem,hogy oly régen tudtam papírra vetni gondolataimat és megosztani veled,de napjaim le vannak kötelezve a katonai teendőktől és az állandó felkészültségi léttől.

Mint hazám hű és alázatos szolgája,népemnek megóvója,sokat megéltem és elszenvedtem már.A csatatér megtanít dicsőségesen győzni és alázatosan veszíteni,kitartásra és bátorságra nevel,felébreszti a lélekben a reményt,a küzdőszellemet pedig útjára indítja.Könnybe lábad a szemem,ha visszagondolok gyermekkoromra,a hideg agyagfalak között töltött hosszú és boldog órákra.Oh,mily elviselhetetlen hiányt érzek irántad,jó anyám,jó apám és testvéreim iránt!A kis Marcus szépen cseperedik?Vir bonus lesz abból a gyerekből a ti kezeitek alatt!Hát Gaius szót fogad-e nektek?Jól emlékszem ,az ő levatioja volt ám a nagy esemény.Már akkor is hangja erőteljes és elhallgatattást nem tűrő volt.Kiemelkedő tagja lesz majd családunknak,csatákat fog győzelembe vinni,nevét zengi majd a nép századokon át.De küldjétek őt a ludusba, játék legyen a tanulás,hogy egy életre meg ne gyűlőlje a tudományokat.Apánk megtanítja majd őt irásra,olvasásra,számolásra,el sajátítattja vele a Leges duodecim tabularumot.Mellette lesz majd a Fórumon,ahol részt vesz a közügyek intézésében:megtanulja a törvénykezés eljárásait és a szavazás lefolyását,mert bonus proles az.

Megkerül-é a mindennapi falat számukra és számotokra,áldott jó szüleim?Ti,kik példás életre neveltek,kétkezi munkátok által biztositátok nekem a megéhetést és a jobb életet.A mi patria potestasunk mindig így szóla hozzám,valahányszor bánatot vélt felfedezni szemeimben:” Aequabit nigros candida sola dies.”Mennyire igaza volt,van és lesz. Durus victus van itt a Kárpátok hegyei alatt.A szűzi természet kap helyet e távoli vidéken,Sóváradon.A Kárpátok,mint hatalmas miles militisok állnak körülöttünk egyfajta biztonságot nyújtva számunkra.Vergot képeznek megkönnyítik számunkra a védelmet,mivel csak egyfelől érhet támadás.Anyám,látnod kellene ezt a tájat,meghatja a szegény lelket és vigasztalást nyújt a keserű órákban.De e szépség mögött emberek millióinak vére ontatik.Nem igazán hagynak időt a rectorok.Mindig kitalálnak valamit,hogy lekössék figyelmünket,nem hagynak időt a családra,a honvágyra gondolni.Most is éppen a tábortól elvonultan,in natura irom levelemet.Csak az ad erőt nekünk,hogy egyszer minden szenvedés véget ér,lejár a szolgálat és utána normális életet éhetünk,családot alapíthatunk és nemzeteket állíthatunk fel.

Minap egy csatában vesztettem el drága Tiberius barátomat.Sziven találta egy nyil és azonnal meghalt.Divelli a caro,res est durissima,amico.Jó embe volt,derék katona és hazaszerető lélek,A nagy Deus befogadja majd őt és nyugalmat ad neki az örök csatamezőkön.Lelke üdvözüléséért küzdök majd,me Deus fidius iuvet!

A tábori kiképzés crudelis errefelé.Van itt gimnasztika,úszás,fafegyverekkel való gyakorlatozás,a physicus edzettség fokozatos felépitése,bellicus módszerek elsajátitása.Ezáltal kell paulatim hozzászoknunk a hadjáratok keménységéhez.A bellicus gyakorlatok abból állnak,hogy egy fa gladius-szal sajátitjuk el a fegyverek kezelését,miközben teljes vértezetet viselünk.Vannak,akiket gladius-szal való szúrásra képeznek ki,mivel csk nagy scutumjaik  mögött védhetik magukat,miközben fegyvereiket ellenfelükbe döfik.Emberi clades viselni a vértezetet, a fegyverek és felszerelések formájában.Ez a csomag magába foglalja a vértet,a gladiust,a két pila-t,valamint tizenöt napi élelmet.Ezeken kívül ott vannak még az ásáshoz és a castra felépitéséhez szükséges eszközök.

Elviselhetetlen ez az absentia,ami szivemben él.Szeretlek,jó anyám.

Cum amor fiad,

Maro Alisca

170.XII.07 

Beküldve - -

Véleményünk szerint,az alábbi felsorolt helyek birnak a legjelentősebb multbéli értékekkel:

1.Porolissum-i katonai táborok
Ezen katonai táboroknak fontos szerepük volt Dacia Provincia védelmében.A karonai táborok a Pomăt és a Citera dombokra épültek.Fontos lelőhelyek,mert sok régészeti tárgyat találtak,ami bizonyitékot nyújt a római katonák ittlétére.Itt állomásoztak a Cohors I. Ulpia Brittonum és a Cohors V.Lingonum.Sok turista látogatja ezeket a táborhelyeket napjainkban is.
Szerintünk, az egyik legfontosabb bizonyiték az az epigráfiai lelet,amely arra utal,hogy Kr.u.213-ban Caracalla római császár is meglátogatta a kaszárnyát.

2.Potaissa-Torda-i castrum
Az északi határvonal legfontosabb katonai tábora,amely 23,37 ha-on terült el.Bizonyiték van arra,hogy Marcus Aurelius császár uralkodása idején költözött idea az V.Macedonica légió,Kr.u. 168 körül.
Véleményünk szerint értékes táborhely,hiszen területén téglákat találtak,amelyen a következő irat olvasható:L(legio) V (quinta) M (macedonica) ANT (aniniana).A légió kb. Kr.u. 271-274 körül hagyta el a kaszárnyát.Napjainkban is rengeteg turista látogat el ide.

3.Sebesváraljai (Bologa) kaszárnya
Területe 3,24 ha volt,az észak-nyugat-i határ védelmében volt szerepe.Bizonyitékot találtak arra,hogy itt állomásozott a Cohors I. Ulpia Brittonum,amegy kb. Kr.u. 109-110 körül hagyta el a kaszárnyát.Rendkivul fontos laktanya volt,hiszen a bizonyitékok szerint a III. században itt álomasozott a Cohors II. Hispanorum és a Cohors I. Aelia Gesatorum.

4.Gyalú-i (Gilău) katonai tábor
Fontos stratégiai tábor volt,amely 25 km-re fekszik Napoca városától.
Úgy gondoljuk,hogy fontos régészeti lelőhely,hiszen katonai diplomákat találtak itt,szám szerint négyet.

5.Sóvárad-i castellum
A régészeti ásatások nyomán előkerült információk alapján a castellum négyzet alakú volt,tornyokkal.Oldalhosszúsága kb. 250 lépés vagy kevebb.Bizonyiték van arra,hogy itt állomásozott a Cohors I. Alpinorum.
Szerintünk rendkivül fontos megemlitenünk e táborhelyet,ugyanis ide köthető a szovátai legszemléletesebb római éremlelet,egy Verpasianus idejéből származó aureus.Az érmet valószinüleg Rómában adták ki 69-70 körül,súlya 6,69 g,átmérője 20,3 mm.Közelebbi helymeghatározás nélkül emlit a szakirodalom még Thassosi tetradrachmákat és Macedonia Prima érméket.
Napjainkban is található Sóváradon,a Lenke bolt közelében a régi kaszárnya romjaiból,ezt Várfoknak nevezik.

VII.LLAND-PRBA.docx

Beküldve - -

b2ap3_thumbnail_gyuru.jpg

A gyűrűt Maros megyében találták,az ókori Rómában használt eljegyzési gyűrű.
Véleményünk szerint szerepelhetne a dáciai római hadseregről szóló kiállitás plakátján,mivel ókori szimbólumjelleggel bir.Jelképezheti a 25 év katonai szolgálat után megérdemelt házasság elérését,az elkötelezettséget,a társratalálást,a férfi és a nő között szoros kapcsolatot,az egymás kiegészitését.
A gyűrűt férfiak és nők egyaránt hordták,ez jelezte,hogy elkötelezettek,egymás személyében örök és hű társra találtak.

Dokumentum letöltése Kép letöltése

Beküldve - -

Rendkivül fontosnak tartjuk a római lelőhelyek megőrzését,hiszen tartalmazhatják a mi elődeink életkörülményeit,az adott korban uralkodó szokások hagyatékait,a harcokban használt fegyverek maradékait.iInformációkat kaphatunk a rómaiak sikerének titkárol,hogy miért uralták majdnem az egész világot,és tanulhatunk a bukásokból.Igy érdemes emlékezni ,honnan indultunk,miből fejlődőtt ki a mostani civilizációk,és merre érdemes mennünk a biztos jövő érdekében.

X.LLAND-PRBA.docx

Beküldve - -

Különbség egy római légióban szolgáló és egy segédcsapatban szolgálatot teljesitő katona között:

Légióban szolgáló katona:

A köztársaság idején minden római polgárnak kötelező volt bevonulni a hadseregbe.Kr.e. 107-ben,Marius katonai reformja után,a római katonák önkéntes alapon vonultak a hadseregbe.A légióban szolgáló férfiak római polgárjoggal rendelkező emberek,mig a segédcsapatbeli katonák különböző nemzetiségű,római polgárjoggal nem rendelkező férfiak voltak(kelták,ibérek,germánok,dákok).A légiós katonák a birodalom bármely területéről vonulhattak be,a seegédcsapatbeli katonák viszont a Római Birodalom által elfoglalt területekről származtak.A legiós férfiakkal ellentétben a segédcsapatbeliek a castrum auxiliorumban laktak.A légiósok 25 év katonai szolgálat után új státuszt,azaz veterán kinevezést kaptak,a segédcsapatokban szolgálatot teljesitő katonák azonban 25 év szolgálat után vagy különleges hőstett esetén kérhették római polgárjogot,a civitas romanat.A légiós katonák jutalma 3000 dénár vagy egyenértékű földterület volt,velük ellentétben a segédcsapatbeli katonák 2000 dénár jutalomban részesültek,25 év után.A légiósok fizetése és felszerelése is nagyobb volt,mint a segédcsapatokban szolgálóké.

I.LLAND-PRBA.docx

Beküldve - -

A pilum és a lándzsa közti különbségek

A pilum a nehéz gyalogság támadásra és dobásra használt fegyvere,míg a lándzsa nehéz,döfésre használt eszköz volt (a régi görögök hoplita lándzsáját vették át a rómaiak).

A pilum esetében, a két rész találkozásánál egy facsapot helyeztek el,amely a dobás következtében eltörött,és a pilum hegye beletörött az ellenség pajzsába.
A lándzsával villámgyors manővereket lehetett végrehajtani,elsősorban kis súlyának köszönhetően.Hossza miatt az ellenséget távolságtartásra kényszeritette,és a közelharci fegyverek (rövid kard,tőr ) használatát is megnehezitette egészen addig,amig a lándzsaaforgató harcos képes volt megakadályozni,hogy karddal a nyelet átvágják.

A pilumot a hastatusok és a princepsek,vagyis a manipulusok alakzatának első két sorába sorolt újoncok és tapasztalt ifjuk használták,míg a lándzsa a III. vonalban lévő triariusok,az idős és tapasztalt katonál lezében volt.

II.LLAND-PRBA.docx

Beküldve - -

b2ap3_thumbnail_vicus.jpg

A castrum szerkezeti egységeinek elnevezései és azok fukciói:
• Porta decumana:tábori főkapu
• Retentura:a tabor azon része,amely a hátországra néz
• Principa:a parancsnoki épület
• Porta principalis dextra:jobboldali kapu
• Porta principalis sinistra:baloldali kapu
• Via principalis:a négyzet alakú római tábort két része osztó,100 m hosszú út,amely amely a két szembelevő kaput kötötte össze
• Via praetorian:a pretentúrát osztja két részre
• Porta praetoria:a tábori főkapuval szemközti kapu
• Praetentura:a tabor azon része,amely az ellenségre néz
• Thermae:fürdő
• Horrea:magtár
• Praetorum:parancsnoki lakosztály
• Valetudinarium:korház
• Fabricae:műhely
• Paviliones(cohors quingenaria):a katonák lakhelye
• Cohors miliaria:fegyvertár

III.LLAND-PRBA.docx

Beküldve - -

A római katonák szabadnapjaikat szivesen töltötték az általuk epitett fürdőhelyiséhben,a thermae-ban.A zajos tábortól,az állandó felkészültségi léttől elvonultan a természetben találtak menedéket,hiszen az ókorban az ember és a természet közötti harmóniára a tökéletes kiegyensúlyozottság állapota volt jellemző.Igy az otthonmaradt családtagoknak a katonák lelki békében,tisztult lélekkel vethettél papirra gondolataikat,tapasztalataikat.
Gyakran eljártak szórakozni a környező falukban lévő cauponakba,ahol forralt bor mellett lehetőségük nyilt kiadni magukból a tábori gyakorlatok alatt felgyülemlett feszültséget.Kedvelt játékforma volt a mai sakkjátékhoz hasonló micatio elnevezésű,már az ókori egyiptomiak és görögök által ismert játék.Ugyanakkor kedvelt társasjátéknak számitott a „katonajáték"(ludus latrunculorum),amelyet megrajzolt táblán játszottak,kerek kövecskékkel:az egymással szemben ülő játékosok célja az volt,hogy az ellenfél várát a táblán elfoglalják.

Egy másik,közkedvelt szórakozási lehetőség volt a fővárosban vagy nagyobb városokban megszervezett gladiátorharcok.A harcosokat a ludus-okból toborozták,hogy összemérhessék ereiket,lévén a harcosok rabszolgák,kiket azzal a reménnyel amitottak,hogy szabadok lehetnek.

VI.LLAND-PRBA.docx

Beküldve - -

A katonák élelmezésének kérdése általában központi helyen szerepel,szerepelt a katonai vezetésben.Az egészséges táplálkozás,a megfelelő fehérje-,zsiradék-,szémhidrát-,valamint vitaminbevitel elengedhetetlen részét képezte a fizikai adottságok erősitésének ,a mentális állapot fejlesztésének és az optimális feladatelvégésnek.
A katonák saját maguknak sütött kenyeret ettek,egy db kenyér elkészitéséhez pedig ¾ kg gabona szükségeltetett.Kiegészitőként szolgált 0,1 kg szalonna,0,12 kg juhhús,0,3 kg sajt,valamint ehhez társult 7-8 fej hagyma.Szomjuk enyhitését oltotta 0,5 l bor,amely a gyorsabb emésztés lezajlásában is segitett

V.LLAND-PRBA-2.docx

Beküldve - -

Beküldve - -

Beküldve - -